Společný Evropský rámec jazykových dovedností

Stupně znalostí podle Rady Evropy

Na základě potřeby všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky,obsahující mimo jiné modelové stupnice jazykových dovedností (stupně až C2).

Modelové stupnice Společného evropského rámce

Začátečníci a notoričtí začátečníci - A1

 • POSLECH S POROZUMĚNÍM – Dokáže sledovat řeč, která je zřetelná, pečlivě vyslovovaná, s dlouhými pomlkami, aby mohl(a) pochopit význam.
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – Rozumí jednoduchým frázím ve velmi krátkých jednoduchých textech a dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze a podle potřeby se ve čtení vracet zpět.
 • ÚSTNÍ INTERAKCEU – mí se jednoduchým způsobem domluvit, ale při komunikaci zcela závisí na opakování v pomalejším tempu, přeformulování a upřesněních. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, inicializovat jednoduchá sdělení nebo na ně reagovat, pokud se týkají jeho/jejích základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mu/jí důvěrně známé.
 • SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV – Dokáže vytvořit jednoduché, většinou izolované fráze o lidech a různých místech.
 • PÍSEMNÁ INTERAKCE – Dokáže písemnou formou požádat o osobní informace nebo je předat.
 • PÍSEMNÝ PROJEV – Dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty.

Mírně pokročilí - A2

 • POSLECH S POROZUMĚNÍM – Dokáže porozumět natolik, aby vyhověl(a) konkrétním potřebám, za předpokladu, že jde o jasně formulovanou pomalou řeč.Rozumí frázím a výrazům, které se vztahují k nejnaléhavějším potřebám (např. základní osobní rodinné informace, o nakupování, místopisu, zaměstnání), pokud jsou vysloveny pomalu a zřetelně.
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – Rozumí krátkým jednoduchým textům, které se týkají běžných konkrétních záležitostí a obsahují častou každodenní slovní zásobu nebo jazyk vztahující se k práci.
 • ÚSTNÍ INTERAKCE – Dokáže se poměrně snadno zapojit do interakce v situacích, které mají jasnou strukturu, a do krátkých rozhovorů za předpokladu, že mu/jí druhá strana pomůže v případě nutnosti. Zvládne jednoduché, rutinní výměny bez nadměrného úsilí, dokáže klást otázky a odpovídat na ně, vyměňovat si názory a informace týkající se běžných témat v předvídatelných každodenních situacích.Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou, přímou výměnu informací o běžných rutinních záležitostech, které se týkají práce a volného času. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, ale zřídka je schopen/schopna porozumět natolik, aby konverzaci sám/sama udržel(a) v chodu.
 • SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV – Dokáže podat jednoduchý popis nebo charakteristiku lidí, životních nebo pracovních podmínek, každodenních zvyklostí, toho, co má a nemá rád (a), atd., a to v podobě krátkého sledu jednouchých frází a vět spojených v seznam.
 • PÍSEMNÁ INTERAKCE – Dokáže psát krátká frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem z oblasti bezprostředních potřeb.
 • PÍSEMNÝ PROJEV – Dokáže napsat řadu jednoduchý frází a vět spojených jednoduchými spojkami, jako jsou a, ale a protože.

Středně pokročilí - B1

 • POSLECH S POROZUMĚNÍM – Dokáže porozumět nekomplikovaným faktografickým informacím týkajícím se věcí každodenního života a zaměstnání, rozpozná jak obecná sdělení, tak specifické podrobnosti za předpokladu, že jde o zřetelnou výslovnost a všeobecně známý přízvuk.Dokáže porozumět hlavním myšlenkám spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase, atd., a to včetně krátkých vyprávění.
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – Dokáže číst s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované faktografické texty vztahující se k tématům jeho/jejího oboru a zájmu.
 • ÚSTNÍ INTERAKCE – Dokáže s jistotou mírou sebedůvěry komunikovat o rutinních i méně rutinních záležitostech, které se vztahují k jeho zájmům a profesní sféře. Dokáže získat a předat, ověřit a potvrdit si informace, zvládnout méně běžné situace a vysvětlit, proč něco představuje problém. Dokáže vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních a kulturních témat, jakými jsou filmy, knihy, hudba, atd.Dokáže využít široký rejstřík jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s většinou situací, které mohou nastat při cestování, Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která mu/jí jsou známá, vyjádřit osobní názory a vyměňovat informace týkající se témat, která mu/jí jsou známá, týkajíc se osobních zájmů, nebo každodenního života (např. rodiny, koníčků, cestování a aktuálních událostí).
 • SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV – Dokáže poměrně plynule podat souvislý, jednoduše formulovaný popis mnohých témat z oblasti jeho/jejího zájmu, přičemž je prezentuje jako lineární sled myšlenek.
 • PÍSEMNÁ INTERAKCE – Dokáže sdělit informace a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních témat, ověřit si informace a zeptat se na problémy nebo problémy poměrně přesně vysvětlit.Umí napsat osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit jednoduché, bezprostředně důležité informace a vysvětlit, co považuje za důležité.
 • PÍSEMNÝ PROJEV – Dokáže napsat velmi jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu známých témat z oblasti jeho/jejího zájmu, a to tak, že spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu.

Pokročilí - B2

 • POSLECH S POROZUMĚNÍM – Rozumí spisovné řeči, živé nebo vysílané, jak na známá, tak méně známá témata, se kterými se běžně setkává v osobním, společenském, akademickém nebo profesním životě. Jeho schopnost porozumět ovlivňuje pouze značný hluk v okolí, nesprávná stavba vyslechnutého projevu a/nebo užití idiomatických výrazů.Dokáže porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově složité řeči týkající se jak konkrétních, tak abstraktních témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí ve svém oboru.Dokáže rozumět delší promluvě a složité argumentaci, pokud jde o téma, které dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně signalizován explicitními prostředky.
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – Dokáže číst do značné míry samostatně, přičemž používá techniku a rychlost čtení odpovídající různým textů a účelům. Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít problémy s málo častými idiomatickými spojeními.
 • ÚSTNÍ INTERAKCE – Dokáže jazyk užívat plynule, přesně a účinně a vyjadřovat se v rámci širokého okruhu všeobecných, akademických, profesních nebo zábavních témat a jasně označovat vztahy mezi myšlenkami. Dokáže komunikovat spontánně a gramaticky správně, aniž by zjevně musel(a) omezovat, co chce říct, a volí rovinu formálnosti odpovídající daným okolnostem.Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných argumentů.
 • SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV – Dokáže podat jasný a systematicky rozvinutý popis a prezentaci, přičemž zvýrazňuje hlavní myšlenky a uvádí potřebné podrobnosti.Dokáže vytvořit jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho/jejího zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícím příklady.
 • PÍSEMNÁ INTERAKCE – Dokáže v písemné formě účinně podávat informace i vyjádřit své názory a dokáže na podobná sdělení reagovat.
 • PÍSEMNÝ PROJEV – Dokáže napsat srozumitelné podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho/jejích zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů.

Velmi pokročilí - C1

 • POSLECH S POROZUMĚNÍM – Rozumí natolik, že dokáže sledovat delší promluvu na abstraktní a složitá témata, která se netýkají jeho oboru, ačkoli občas může potřebovat potvrzení podrobností, zejména pokud jde o méně běžnou variantu výslovnosti.Dokáže rozpoznat širokou škálu idiomatických a hovorových výrazů a postřehnout stylistické posuny.Dovede sledovat dlouhý ústní projev, i když nemá jasnou strukturu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích.
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – Rozumí podrobnostem v dlouhých složitých textech, ať se vztahují k jeho/jejímu oboru či nikoli, za předpokladu, že má příležitost si znovu přečíst obtížné pasáže.
 • ÚSTNÍ INTERAKCE – Dokáže se vyjádřit plynule a pohotově, téměř bez námahy. Dobře ovládá široký repertoár slovní zásoby, což mu/jí umožňuje, aby výrazy, které mu/jí chybí, nahradil(a) opisy. Není zřejmé, že by někdy nemohl(a) najít vhodné slovo nebo se některým výrazům snažil(a) vyhnout. Pouze pojmově náročné téma může bránit přirozenému a plynulému toku jazyka.
 • SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVU – mí vytvořit jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o složitých tématech, rozšiřovat je o vedlejší témata, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.
 • PÍSEMNÁ INTERAKCE – Umí se jasně a přesně vyjádřit, přičemž se pružně a účinně obrací na adresáta.
 • PÍSEMNÝ PROJEV – Dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a zdůraznit důležité otázky. Přitom dokáže za pomoci doplňujících argumentů a vhodných příkladů podrobně rozvést a podepřít svá názorová stanoviska a vhodně text zakončit.

Profesionální úroveň - C2

 • POSLECH S POROZUMĚNÍM – Bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého nebo vysílaného, pronášeného v rychlém tempu rodilého mluvčího.
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – Rozumí a kriticky interpretuje všechny formy písemného projevu včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, nebo velmi hovorových uměleckých i ostatních textů. Rozumí širokému rejstříku dlouhých složitých textů, oceňuje jemné stylistické rozdíly a jak implicitní, tak explicitní významy textů.
 • ÚSTNÍ INTERAKCE – Dobře ovládá idiomatické a hovorové výrazy a uvědomuje si roviny konotačního významu. Dokáže přesně sdělovat jemnější významové odstíny, přičemž poměrně přesně využívá široký rejstřík prostředků blíže modifikujících význam. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak snadno, že to partner sotva postřehne.
 • SAMOSTANÝ ÚSTNÍ PROJEV – Dokáže produkovat řeč, která je jasná, plynulá, má účinnou logickou strukturu, což pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.
 • PÍSEMNÁ INTERAKCE – Umí se jasně a přesně vyjádřit, přičemž se pružně a účinně obrací na adresáta.
 • PÍSEMNÝ PROJEV – Dokáže napsat jasný a plynulý složitý text, který má vhodný a účinný styl a který je logicky vystavěn tak, aby pomáhal čtenáři najít základní body.

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

M. Horákové 64/101, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info