SlovníkSlovník

Soubor slovní zásoby se označuje jako slovník, nejčastěji v něm bývají hesla řazena dle abecedy. Slovníky vysvětlují slova z nejrůznějších hledisek. Nauka, která se zabývá tvorbou a uspořádáním slovníků, se nazývá lexikografie. Většina slovníků zachycuje slova v jejich základním (lemmatickém) tvaru, existují však také slovníky, které popisují nepravidelné tvary. Nejčastěji se setkáváme s knižní a elektronickou formou slovníků. Za základní slovníky jsou považovány slovníky překladové, které převádějí slova z jednoho jazyka do druhého. Nejčastěji se vydávají dvoujazyčné, například slovník česko-německý. Dále existují slovníky výkladové, vysvětlující význam slova týmž jazykem. Existují i slovníky jazykové, které vykládají mluvnický význam slova. Mezi další slovníky patří frazeologické (shromažďují ustálená slovní spojení), etymologické (původ slov), frekvenční (četnost výskytu slov), historické (vývoj slovní zásoby), dialektologické (nářečí), slangové, technické, zkratek, rýmů, synonym a spousty dalších.