FCE

(First Certificate in English) spadá do skupiny Cambridge ESOL. Je nejrozšířenější jazykovou zkouškou v angličtině. Ověřuje jazykové dovednosti na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška FCE testuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Do hodnocení se promítá také gramatika a slovní zásoba. Certifikát FCE dokazuje, že vlastník ovládá angličtinu na úrovni, která stačí k běžnému užití v práci a životě. Držitelé FCE si také dokážou poradit s telefonáty a korespondencí. Tento certifikát pomůže uchazečům uplatnit se lépe na trhu práce, v téměř kterémkoliv oboru. Rovněž ho uznává většina evropských vysokých škol a univerzit.

Zkouška se skládá celkem z pěti částí – čtení (reading), psaní (writing), využití jazykových struktur (use of English), poslech (listening) a mluvený projev (speaking). Při čtení by měl být kandidát schopen orientovat se v textu, porozumět mu a dokázat vyhledat konkrétní informace. Psací část se skládá ze dvou úkolů: Napsání dopisu, případně e-mailu, a jeden text z výběru dalších forem psaného textu, jako je esej, posudek nebo článek. V části use of English kandidáti prokazují svou znalost gramatiky a slovní zásoby. Při poslechu je vyžadováno pochopení situace, myšlenky, názorů a účelu reprodukované nahrávky. Mluvení probíhá ve dvojici, a kandidáti obhajují svůj názor.