Blended learning

Blended learning je moderní výukovou metodou, která kombinuje tradiční prezenční formu výuky s výukou prostřednictvím internetu a vhodného softwaru. Termín blended learning v sobě zahrnuje řadu efektivních metod, díky kterým lze účinně ovlivňovat vzdělávací proces studenta. Mezi jednotlivými lekcemi pracuje žák samostatně na zadaných úkolech na internetu (opakuje si látku, rozšiřuje znalosti, učí se nová slovíčka, gramatiku, poslech a zároveň získává nové dovednosti). Lektor zase dohlíží na samostatnou práci studenta. Při společných hodinách se pak věnuje tomu, co žák nepochopil, opravuje jeho chyby, sleduje nedostatky a pomáhá mu je odstranit. Blended learning lze tedy označit za distanční vzdělávání podporované e-learningem. Tato metoda umožňuje efektivní studium, podporované multimediálními a komunikačními prostředky moderní doby. Učivo se při blended learningu uzpůsobuje současnému dění ve světě, je aktuální a reflektuje aktuální problematiku. Samozřejmostí je využívání moderních technických forem výuky a také mnoha multimediálních prostředků, jako je video, online články, audio vstupy a další.