Metodika výuky jazyků pro předškolní dětiMetodika výuky jazyků pro předškolní děti

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme vícesmyslové vnímání. Kroužky jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit. K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Naším posláním je, aby si děti k angličtině vytvořily kladný vztah pro budoucnost.

Tematické celky

Osnova kurzů je rozdělena do 2 úrovní – začátečníci a pokročilí –, které obsahují14+14 tematických celků. S tématy je úzce provázán obsah hodin, metodické manuály pro učitele, slovní zásoba i jednotlivé hry.

Metodické manuály určují, co se děti v každém tématu mají naučit. Lektoři s využitím manuálu připravují plán výuky individuálně pro každou skupinku. Domácí příprava je dobrovolná. Rodiče dostávají ke každému tématu metodický list, podle kterého mohou angličtinu s dětmi procvičovat. Díky listům navíc mají zpětnou kontrolu, co mají děti z kroužku samy umět.

Elektronické hlášení o výuce

Rodiče dětí, které dochází do našich kroužků angličtiny, nyní každý týden dostávají e-mailem hlášení o tom, co se děti v kroužku naučily.

Metodické manuály

Naši lektoři závazně používají metodické manuály Jazykové školy Spěváček. Učební osnovy, výukové materiály i učební pomůcky jsou předem pečlivě připravovány. Pro každou hodinu je stanoveno téma a jednotlivé aktivity jsou po minutách rozepsány.

Pracovní omalovánkový sešit

Na začátku školního roku děti dostanou pracovní omalovánkový sešit. V sešitu si během roku vybarvují obrázky seskupené podle tematických celků a opakují si tím probraná slovíčka.

Online sešit

Online sešit je obdobou omalovánkového sešitu, navíc obsahuje výslovnost slovíček namluvenou rodilým mluvčím. Kromě poslechu výslovnosti mohou děti v sešitu hrát zábavnou hru, při které si ověří, zda slovní zásobu opravdu umí. Sešit je k dispozici zdarma na stránce on-line angličtina pro děti.

Plán hodiny

Vyučovací hodina trvá 30 minut. Proč právě 30 minut? Ukázaly to naše zkušenosti. Půl hodiny je maximální doba, po kterou předškolní děti udrží pozornost, a zároveň nejkratší čas potřebný k tomu, aby se naučily novou látku.

Obsah hodiny vychází ze vzorového plánu, který lektoři podle metodického manuálu přizpůsobují probírané látce a individuálním potřebám každé skupinky.

Vzorový plán hodiny (30 minut)

Popis aktivity Materiály a pomůcky délka
přivítáme se, pozdravíme se, zapíšeme docházku  —– 1 min.
zopakujeme si látku z minulé hodiny kartičky s obrázky, omalovánkové sešity, hračky, audio CD aj. 3 min.
uvedeme nové téma, čteme příběh texty z metodického manuálu pro učitele 5 min.
říkáme si nová slovíčka a fráze kartičky s obrázky, omalovánkové sešity, hračky, audio CD aj. 7 min.
zpíváme písničku, opakujeme říkanku sylabus her a říkanek, audio CD, hudební nástroj, obrázky 5 min.
hrajeme skupinovou hru pohybové aktivity 5 min.
říkáme si nová slovíčka a fráze kartičky s obrázky, omalovánkové sešity, hračky, audio CD aj. 3 min.
pochválíme se a rozloučíme se děti dostávají razítka do kartiček s hodnocením 1 min.

Razítka

V rámci pozitivní motivace nyní děti během výuky dostávají razítka. Každé dítě má svůj vlastní list, kam razítka sbírá, a na konci semestru nejlepší „studenty“ oceňujeme malými dárečky.